ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการและเป้าหมาย
1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมสามารถแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระบบภูมิ-สารสนเทศคมนาคมร่วมกันได้
2. กระทรวงคมนาคมมีศูนย์บูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ ที่สามารถนำเสนอข้อมูลภูมิ-สารสนเทศคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมรูป ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ