ความเป็นมาของโครงการ
ระบบพัฒนาศูนย์บูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศคมนาคม
   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศูนย์ไอซีที) สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงานกลางในการกำหนดนโยบายด้านภูมิสารสนเทศของกระทรวงคมนาคมและเป็นหน่วยบูรณาการชุดข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ด้านคมนาคมได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมพัฒนางานด้านภูมิสารสนเทศมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ

1.
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภูมิสารสนเทศคมนาคมของกระทรวงคมนาคม เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านภูมิสารสนเทศ ซึ่งมีเป้าประสงค์หลักประกอบด้วย การบูรณาการชุดข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ด้านเส้นทางคมนาคม การพัฒนาภูมิสารสนเทศตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านภูมิสารสนเทศ การเชื่อมโยงชุดข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่กับกระบวนงานขององค์กร (Business Processes) และมีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านภูมิสารสนเทศที่มีสมรรถนะสูง ประเด็นยุทธศาสตร์ภูมิสารสนเทศคมนาคมของกระทรวงคมนาคมมี ๔ ประเด็น ดังรูป ประเด็นยุทธศาสตร์ภูมิสารสนเทศคมนาคม


2.
การพัฒนาชุดข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ด้านเส้นทางคมนาคม (Transport Fundamental Geographic Data Set: Transport FGDS) ซึ่งปัจจุบันสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้ให้บริการชุดข้อมูล Transport FGDS โดยไม่คิดมูลค่า แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม หน่วยงานภาครัฐภายนอก และสถาบันการ ศึกษาของรัฐ รวมมากกว่า ๕๐ หน่วยงาน ส่งผลให้ประหยัดงบประมาณในการจัดทำข้อมูลในภาพรวมของกระทรวงคมนาคม และในภาพรวมของประเทศได้
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ http://gisportal.mot.go.th)


    นอกจากนี้ศูนย์ไอซีที สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมยังได้พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศคมนาคม เพื่อให้บริการหน่วยงานในสังกัดและประชาชนทั่วไปผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อาทิ ระบบเว็บท่าภูมิ-สารสนเทศคมนาคม (MOT GIS Portal) ระบบการรายงานสภาพการจราจรและบริหารจัดการอุบัติเหตุด้านการขนส่ง (TRAMS) ระบบบริหารจัดการชุดข้อมูล Transport FGDS ระบบแผนที่คมนาคมออนไลน์ ระบบแผนที่คมนาคม ๓ มิติ เป็นต้น

    จากการพัฒนาและการดำเนินงานด้านภูมิสารสนเทศดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนำงานด้านภูมิสารสนเทศคมนาคมไปใช้งาน รวมทั้งเพื่อให้เกิดการบูรณาการและดำเนินงานด้านภูมิสารสนเทศอย่างแท้จริง ศูนย์ไอซีที สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จึงได้จัดทำโครงการระบบพัฒนาศูนย์บูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศคมนาคมสำหรับ หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม (MOT GIS Data Integration Center) ขึ้น เพื่อให้บริการข้อมูล แลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศระหว่างหน่วยงานที่เป็นเอกภาพ สามารถสนับสนุนการดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และมีข้อมูลภูมิสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการ กำหนดนโยบายและการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมทั้งสามารถให้บริการงานด้านภูมิสารสนเทศคมนาคมที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปรูป ประเด็นยุทธศาสตร์ภูมิสารสนเทศคมนาคม