วัตถุประสงค์
ตามข้อกำหนดขอบเขตและวิธีการดำเนินงานโครงการ (TOR)
1. ศึกษาวิเคราะห์ วิธีการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ การจัดเก็บข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง คมนาคม
2. พัฒนากรอบแนวทางการนำเข้าและปรับปรุงข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศของกระทรวงคมนาคม
3. ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแบบจำลองโครงสร้างข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านคมนาคม (Transportation Data Model) สำหรับการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างชุดข้อมูล Transport FGDS กับข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
4. พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศ สำหรับการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างชุดข้อมูล Transport FGDS กับข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ตามแนวทางที่ศึกษาไว้
5. ดำเนินการให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศระหว่างชุดข้อมูล Transport FGDS กับข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัด อย่างน้อย 2 หน่วยงาน
6. พัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการนำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศคมนาคมของศูนย์ บูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศคมนาคมที่สามารถนำเสนอข้อมูลในห้องศูนย์ปฏิบัติ การคมนาคม (MoTMOC)
7. พัฒนาศักยภาพระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อรองรับการพัฒนาระบบของศูนย์บูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศคมนาคมรูป วัตถุประสงค์โครงการ