เป้าหมาย
เป้าหมายของการดำเนินโครงการที่สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมกำหนดไว้
1. กระทรวงคมนาคมมีผลการศึกษาวิเคราะห์ วิธีการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ การจัดเก็บข้อมูลภูมิสารสนเทศ และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลระบบภูมิสารสนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
2. กระทรวงคมนาคมมีกรอบแนวทางการจัดเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศด้านคมนาคม
3. สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมมีแบบจำลองโครงสร้างข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านคมนาคม (Transportation Data Model) สำหรับการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงระหว่างชุดข้อมูล Transport FGDS กับข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
4. สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมมีระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลภูมิ-สารสนเทศระหว่างชุดข้อมูล Transport FGDS กับข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัด
5. กระทรวงคมนาคมมีผลแลกเปลี่ยนข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศ อย่างน้อย ๒ หน่วยงาน ตามระบบที่พัฒนาไว้
6. สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมมีโปรแกรมประยุกต์เพื่อการนำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศคมนาคมของศูนย์บูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศคมนาคม ที่สามารถนำเสนอข้อมูลในห้องศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม (MoTMOC)
7. สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมมีระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่รองรับการพัฒนาระบบหรือโปรแกรมประยุกต์ของศูนย์บูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศคมนาคมรูป เป้าหมายการดำเนินโครงการ