แหล่งข้อมูลความรู้
1. http://www.esri.com/library/newsletters/transportation-gis-trends/trans-gis-fall2010.pdf
2. http://www.esri.com/library/newsletters/transportation-gis-trends/trans-gis-fall2009.pdf
3. http://alaska.reru.ac.th/text/webservice.pdf