0
1,550
0
262
0
1,828

อุบัติเหตุบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม รวมสะสม
ลำดับที่ วันที่ อุบัติเหตุ (ครั้ง) เพิ่ม/ลด เสียชีวิต (คน) เพิ่ม/ลด บาดเจ็บ (คน) เพิ่ม/ลด อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
อุบัติเหตุที่มี
ผู้เสียชีวิต
(ครั้ง)
เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
ปี 62 ปี 61 +/- (%) ปี 62 ปี 61 +/- (%) ปี 62 ปี 61 +/- (%)
1 11 เม.ย. 2562 225 227 -0.88 39 33 18.18 248 228 8.77 225 37 39 248
2 12 เม.ย. 2562 237 288 -17.71 45 47 -4.26 283 334 -15.27 462 74 84 531
3 13 เม.ย. 2562 291 342 -14.91 48 63 -23.81 346 410 -15.61 753 114 132 877
4 14 เม.ย. 2562 254 260 -2.31 46 37 24.32 291 320 -9.06 1,007 156 178 1,168
5 15 เม.ย. 2562 205 266 -22.93 34 49 -30.61 230 345 -33.33 1,212 187 212 1,398
6 16 เม.ย. 2562 176 239 -26.36 30 34 -11.76 230 303 -24.09 1,388 211 242 1,628
7 17 เม.ย. 2562 162 177 -8.47 20 18 11.11 200 195 2.56 1,550 228 262 1,828
รวมทั้งหมด 1,550 1,799 -13.84 262 281 -6.76 1,828 2,135 -14.38

อุบัติเหตุแยกตามโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม
ลำดับที่ วันที่ ทางหลวง ทางหลวงชนบท ทางพิเศษ
อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน) อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน) อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน)
1 11 เม.ย. 2562 184 37 213 38 2 34 3 0 1
2 12 เม.ย. 2562 199 37 236 37 8 47 1 0 0
3 13 เม.ย. 2562 234 42 286 57 6 60 0 0 0
4 14 เม.ย. 2562 202 30 243 51 16 46 1 0 2
5 15 เม.ย. 2562 169 27 192 35 7 33 1 0 5
6 16 เม.ย. 2562 151 28 200 25 2 30 0 0 0
7 17 เม.ย. 2562 129 16 170 30 4 29 3 0 1
รวมทั้งหมด 1,268 217 1,540 273 45 279 9 0 9

มูลเหตุสันนิษฐาน
ลำดับที่ รายการ อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
ร้อยละ
(%)
เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
1 ขับรถเร็วเกินกำหนด 884 57.03 153 988
2 คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด 207 13.35 39 262
3 เมาสุรา 194 12.52 21 190
4 อื่นๆ 265 17.10 49 388
รวมทั้งหมด 1,550 100.00 262 1,828
ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ
ลำดับที่ รายการ อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
ร้อยละ
(%)
เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
1 พลิกคว่ำ 525 33.87 66 648
2 ชนท้าย 329 21.23 59 344
3 ชนกัน/เฉี่ยวชน 324 20.90 65 444
4 อื่นๆ 372 24.00 72 392
รวมทั้งหมด 1,550 100.00 262 1,828

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ
ลำดับที่ รายการ จำนวน
(คัน)
ร้อยละ
(%)
อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
สาเหตุ 3 อันดับสูงสุด
1 รถจักรยานยนต์ 932 39.14 724 ขับรถเร็วเกินกำหนด (419 คัน),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (158 คัน),เมาสุรา (156 คัน)
2 รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 622 26.12 330 ขับรถเร็วเกินกำหนด (349 คัน),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (92 คัน),หลับใน (41 คัน)
3 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ 578 24.28 350 ขับรถเร็วเกินกำหนด (290 คัน),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (75 คัน),หลับใน (43 คัน)

บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ
ลำดับที่ รายการ อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
ร้อยละ
(%)
เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
ยานพาหนะ 3 อันดับสูงสุด สาเหตุ 3 อันดับสูงสุด
1 ทางตรง 977 63.03 167 1,166 รถจักรยานยนต์ (528 คัน),รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ (464 คัน),รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ (402 คัน) ขับรถเร็วเกินกำหนด (638 ครั้ง),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (103 ครั้ง),หลับใน (90 ครั้ง)
2 ทางแยก 132 8.52 18 173 รถจักรยานยนต์ (104 คัน),รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ (57 คัน),รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ (56 คัน) ขับรถเร็วเกินกำหนด (49 ครั้ง),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (47 ครั้ง),เมาสุรา (17 ครั้ง)
3 ทางโค้ง 125 8.06 24 163 รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ (54 คัน),รถจักรยานยนต์ (52 คัน),รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ (48 คัน) ขับรถเร็วเกินกำหนด (85 ครั้ง),หลับใน (10 ครั้ง),เมาสุรา (10 ครั้ง)
4 อื่นๆ 316 20.39 53 326 รถจักรยานยนต์ (248 คัน),รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ (71 คัน),รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ (48 คัน) ขับรถเร็วเกินกำหนด (112 ครั้ง),เมาสุรา (94 ครั้ง),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (53 ครั้ง)
รวมทั้งหมด 1,550 100.00 262 1,828

ตารางสรุปอุบัติเหตุ จำแนกตามช่วงเวลา
ลำดับที่ ช่วงเวลา อุบัติเหตุ (ครั้ง) ร้อยละ (%) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน)
1 00.01-04.00 น. 190 12.26 46 201
2 04.01-08.00 น. 155 10.00 30 208
3 08.01-12.00 น. 274 17.68 29 314
4 12.01-16.00 น. 326 21.03 39 408
5 16.01-20.00 น. 382 24.65 62 446
6 20.01-24.00 น. 223 14.39 56 251
รวมทั้งหมด 1,550 100.00 262 1,828

ลำดับที่ วันที่ ทางรถไฟ จุดตัดรถไฟ รถ ขสมก.
อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน) อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน) อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน)
1 12 เม.ย. 2562 1 6 9 1 6 9 0 0 0
2 13 เม.ย. 2562 2 1 0 2 1 0 0 0 0
3 15 เม.ย. 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 4 7 9 3 7 9 0 0 0

รถโดยสารประจำทาง ขสมก. ที่เกิดอุบัติเหตุ
ลำดับที่ วันที่ เวลา บริเวณที่เกิด สายรถ ประเภทรถ ทะเบียน จังหวัด เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
สาเหตุ
ไม่พบการเกิดอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุบนโครงข่ายรถไฟ
ลำดับที่ วันที่ เวลา บริเวณที่เกิดเหตุ ขบวนรถ เส้นทาง กม. จังหวัด ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ ลักษณะทาง เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
1 12 เม.ย. 2562 02:39 ช่วงสถานีรถไฟแก่งเสือเต้น ถึงสถานีรถไฟหินซ้อน 26 (หนองคาย ถึง กรุงเทพ) ล่อง 158 ลพบุรี ชนยานพาหนะอื่นๆ มีเครื่องกั้น 6 9
2 13 เม.ย. 2562 11:34 ช่วงสถานีรถไฟกระเปียด ถึงสถานีรถไฟทานพอ 445 (ชุมพร ถึง ชุมทางหาดใหญ่) ขึ้น 716 นครศรีธรรมราช ชนยานพาหนะอื่นๆ มีเครื่องกั้น 0 0
3 13 เม.ย. 2562 19:23 ช่วงสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ ถึงสถานีรถไฟศาลายา 173 (กรุงเทพ ถึง นครศรีธรรมราช) ขึ้น 15 กรุงเทพมหานคร ชนคนเดินเท้า มีเครื่องกั้น 1 0
4 15 เม.ย. 2562 18:05 ช่วงสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ ถึงสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ 38 (สุไหงโก-ลก ถึง กรุงเทพ) ล่อง 928.58 สงขลา ตกราง ทางตรง 0 0

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 56,020  คน  ปีที่เริ่มนับ 2559