1
1,600
0
261
0
1,861

อุบัติเหตุบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม รวมสะสม
ลำดับที่ วันที่ อุบัติเหตุ (ครั้ง) เพิ่ม/ลด เสียชีวิต (คน) เพิ่ม/ลด บาดเจ็บ (คน) เพิ่ม/ลด อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
อุบัติเหตุที่มี
ผู้เสียชีวิต
(ครั้ง)
เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
ปี 62 ปี 61 +/- (%) ปี 62 ปี 61 +/- (%) ปี 62 ปี 61 +/- (%)
1 11 เม.ย. 2562 234 227 3.08 40 33 21.21 253 228 10.96 234 38 40 253
2 12 เม.ย. 2562 247 288 -14.24 46 47 -2.13 292 334 -12.57 481 76 86 545
3 13 เม.ย. 2562 295 342 -13.74 48 63 -23.81 351 410 -14.39 776 116 134 896
4 14 เม.ย. 2562 266 260 2.31 46 37 24.32 302 320 -5.63 1,042 158 180 1,198
5 15 เม.ย. 2562 210 266 -21.05 35 49 -28.57 231 345 -33.04 1,252 190 215 1,429
6 16 เม.ย. 2562 178 239 -25.52 26 34 -23.53 227 303 -25.08 1,430 213 241 1,656
7 17 เม.ย. 2562 170 177 -3.95 20 18 11.11 205 195 5.13 1,600 230 261 1,861
รวมทั้งหมด 1,600 1,799 -11.06 261 281 -7.12 1,861 2,135 -12.83

อุบัติเหตุแยกตามโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม
ลำดับที่ วันที่ ทางหลวง ทางหลวงชนบท ทางพิเศษ
อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน) อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน) อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน)
1 11 เม.ย. 2562 193 38 218 38 2 34 3 0 1
2 12 เม.ย. 2562 209 38 245 37 8 47 1 0 0
3 13 เม.ย. 2562 237 42 290 58 6 61 0 0 0
4 14 เม.ย. 2562 213 30 253 52 16 47 1 0 2
5 15 เม.ย. 2562 175 28 193 34 7 33 1 0 5
6 16 เม.ย. 2562 153 24 197 25 2 30 0 0 0
7 17 เม.ย. 2562 137 16 175 30 4 29 3 0 1
รวมทั้งหมด 1,317 216 1,571 274 45 281 9 0 9

มูลเหตุสันนิษฐาน
ลำดับที่ รายการ อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
ร้อยละ
(%)
เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
1 ขับรถเร็วเกินกำหนด 922 57.63 152 1,005
2 คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด 214 13.38 39 270
3 เมาสุรา 195 12.19 21 192
4 อื่นๆ 269 16.81 49 394
รวมทั้งหมด 1,600 100.00 261 1,861
ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ
ลำดับที่ รายการ อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
ร้อยละ
(%)
เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
1 พลิกคว่ำ 525 32.81 67 631
2 ชนท้าย 336 21.00 61 356
3 ชนกัน/เฉี่ยวชน 335 20.94 63 453
4 อื่นๆ 404 25.25 70 421
รวมทั้งหมด 1,600 100.00 261 1,861

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ
ลำดับที่ รายการ จำนวน
(คัน)
ร้อยละ
(%)
อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
สาเหตุ 3 อันดับสูงสุด
1 รถจักรยานยนต์ 953 38.85 736 ขับรถเร็วเกินกำหนด (434 คัน),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (163 คัน),เมาสุรา (156 คัน)
2 รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 649 26.46 353 ขับรถเร็วเกินกำหนด (368 คัน),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (94 คัน),หลับใน (43 คัน)
3 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ 596 24.30 365 ขับรถเร็วเกินกำหนด (304 คัน),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (78 คัน),หลับใน (45 คัน)

บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ
ลำดับที่ รายการ อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
ร้อยละ
(%)
เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
ยานพาหนะ 3 อันดับสูงสุด สาเหตุ 3 อันดับสูงสุด
1 ทางตรง 1,009 63.06 165 1,187 รถจักรยานยนต์ (540 คัน),รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ (478 คัน),รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ (417 คัน) ขับรถเร็วเกินกำหนด (664 ครั้ง),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (106 ครั้ง),หลับใน (94 ครั้ง)
2 ทางโค้ง 136 8.50 24 168 รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ (62 คัน),รถจักรยานยนต์ (55 คัน),รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ (50 คัน) ขับรถเร็วเกินกำหนด (94 ครั้ง),หลับใน (11 ครั้ง),เมาสุรา (10 ครั้ง)
3 ทางแยก 135 8.44 18 174 รถจักรยานยนต์ (103 คัน),รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ (60 คัน),รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ (57 คัน) ขับรถเร็วเกินกำหนด (50 ครั้ง),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (49 ครั้ง),เมาสุรา (17 ครั้ง)
4 อื่นๆ 320 20.00 54 332 รถจักรยานยนต์ (255 คัน),รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ (72 คัน),รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ (49 คัน) ขับรถเร็วเกินกำหนด (114 ครั้ง),เมาสุรา (95 ครั้ง),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (55 ครั้ง)
รวมทั้งหมด 1,600 100.00 261 1,861

ตารางสรุปอุบัติเหตุ จำแนกตามช่วงเวลา
ลำดับที่ ช่วงเวลา อุบัติเหตุ (ครั้ง) ร้อยละ (%) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน)
1 00.01-04.00 น. 199 12.44 43 204
2 04.01-08.00 น. 158 9.88 31 211
3 08.01-12.00 น. 282 17.63 29 320
4 12.01-16.00 น. 337 21.06 39 416
5 16.01-20.00 น. 392 24.50 62 451
6 20.01-24.00 น. 232 14.50 57 259
รวมทั้งหมด 1,600 100.00 261 1,861

ลำดับที่ วันที่ ทางรถไฟ จุดตัดรถไฟ รถ ขสมก.
อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน) อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน) อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน)
1 12 เม.ย. 2562 1 6 9 1 6 9 0 0 0
2 13 เม.ย. 2562 2 1 0 2 1 0 0 0 0
3 15 เม.ย. 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 4 7 9 3 7 9 0 0 0

รถโดยสารประจำทาง ขสมก. ที่เกิดอุบัติเหตุ
ลำดับที่ วันที่ เวลา บริเวณที่เกิด สายรถ ประเภทรถ ทะเบียน จังหวัด เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
สาเหตุ
ไม่พบการเกิดอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุบนโครงข่ายรถไฟ
ลำดับที่ วันที่ เวลา บริเวณที่เกิดเหตุ ขบวนรถ เส้นทาง กม. จังหวัด ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ ลักษณะทาง เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
1 12 เม.ย. 2562 02:39 ช่วงสถานีรถไฟแก่งเสือเต้น ถึงสถานีรถไฟหินซ้อน 26 (หนองคาย ถึง กรุงเทพ) ล่อง 158 ลพบุรี ชนยานพาหนะอื่นๆ มีเครื่องกั้น 6 9
2 13 เม.ย. 2562 11:34 ช่วงสถานีรถไฟกระเปียด ถึงสถานีรถไฟทานพอ 445 (ชุมพร ถึง ชุมทางหาดใหญ่) ขึ้น 716 นครศรีธรรมราช ชนยานพาหนะอื่นๆ มีเครื่องกั้น 0 0
3 13 เม.ย. 2562 19:23 ช่วงสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ ถึงสถานีรถไฟศาลายา 173 (กรุงเทพ ถึง นครศรีธรรมราช) ขึ้น 15 กรุงเทพมหานคร ชนคนเดินเท้า มีเครื่องกั้น 1 0
4 15 เม.ย. 2562 18:05 ช่วงสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ ถึงสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ 38 (สุไหงโก-ลก ถึง กรุงเทพ) ล่อง 928.58 สงขลา ตกราง ทางตรง 0 0

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 67,548  คน  ปีที่เริ่มนับ 2559