0
1,974
0
302
0
2,135

อุบัติเหตุบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม รวมสะสม
ลำดับที่ วันที่ อุบัติเหตุ (ครั้ง) เพิ่ม/ลด เสียชีวิต (คน) เพิ่ม/ลด บาดเจ็บ (คน) เพิ่ม/ลด อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
อุบัติเหตุที่มี
ผู้เสียชีวิต
(ครั้ง)
เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
ปี 62 ปี 61 +/- (%) ปี 62 ปี 61 +/- (%) ปี 62 ปี 61 +/- (%)
1 27 ธ.ค. 2561 222 261 -14.94 30 37 -18.92 242 264 -8.33 222 29 30 242
2 28 ธ.ค. 2561 306 243 25.93 46 40 15.00 352 267 31.84 528 72 76 594
3 29 ธ.ค. 2561 434 305 42.30 65 54 20.37 465 381 22.05 962 130 141 1,059
4 30 ธ.ค. 2561 260 247 5.26 30 51 -41.18 282 306 -7.84 1,222 160 171 1,341
5 31 ธ.ค. 2561 274 241 13.69 49 44 11.36 298 287 3.83 1,496 206 220 1,639
6 1 ม.ค. 2562 303 225 34.67 51 41 24.39 288 263 9.51 1,799 248 271 1,927
7 2 ม.ค. 2562 168 173 -2.89 30 36 -16.67 205 156 31.41 1,967 274 301 2,132
รวมทั้งหมด 1,967 1,695 16.05 301 303 -0.66 2,132 1,924 10.81

อุบัติเหตุแยกตามโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม
ลำดับที่ วันที่ ทางหลวง ทางหลวงชนบท ทางพิเศษ
อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน) อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน) อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน)
1 27 ธ.ค. 2561 188 23 212 33 7 29 1 0 1
2 28 ธ.ค. 2561 252 36 296 53 10 55 1 0 1
3 29 ธ.ค. 2561 378 51 395 55 14 68 1 0 2
4 30 ธ.ค. 2561 204 24 227 56 6 55 0 0 0
5 31 ธ.ค. 2561 231 39 261 42 10 37 1 0 0
6 1 ม.ค. 2562 254 42 236 48 9 51 1 0 1
7 2 ม.ค. 2562 153 26 190 13 4 13 2 0 2
รวมทั้งหมด 1,660 241 1,817 300 60 308 7 0 7

มูลเหตุสันนิษฐาน
ลำดับที่ รายการ อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
ร้อยละ
(%)
เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
1 ขับรถเร็วเกินกำหนด 1,176 59.79 163 1,186
2 คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด 266 13.52 51 319
3 เมาสุรา 238 12.10 32 227
4 อื่นๆ 287 14.59 55 400
รวมทั้งหมด 1,967 100.00 301 2,132
ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ
ลำดับที่ รายการ อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
ร้อยละ
(%)
เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
1 พลิกคว่ำ 594 30.20 64 604
2 ชนกัน/เฉี่ยวชน 562 28.57 119 746
3 ชนท้าย 382 19.42 45 370
4 อื่นๆ 429 21.81 73 412
รวมทั้งหมด 1,967 100.00 301 2,132

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ
ลำดับที่ รายการ จำนวน
(คัน)
ร้อยละ
(%)
อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
สาเหตุ 3 อันดับสูงสุด
1 รถจักรยานยนต์ 1,105 35.51 846 ขับรถเร็วเกินกำหนด (490 คัน),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (196 คัน),เมาสุรา (182 คัน)
2 รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 853 27.41 465 ขับรถเร็วเกินกำหนด (491 คัน),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (87 คัน),หลับใน (40 คัน)
3 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ 849 27.28 482 ขับรถเร็วเกินกำหนด (445 คัน),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (113 คัน),หลับใน (47 คัน)

บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ
ลำดับที่ รายการ อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
ร้อยละ
(%)
เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
ยานพาหนะ 3 อันดับสูงสุด สาเหตุ 3 อันดับสูงสุด
1 ทางตรง 1,196 60.80 170 1,315 รถจักรยานยนต์ (620 คัน),รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ (600 คัน),รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ (580 คัน) ขับรถเร็วเกินกำหนด (797 ครั้ง),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (150 ครั้ง),เมาสุรา (86 ครั้ง)
2 ทางโค้ง 234 11.90 28 235 รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ (108 คัน),รถจักรยานยนต์ (107 คัน),รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ (83 คัน) ขับรถเร็วเกินกำหนด (182 ครั้ง),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (14 ครั้ง),เมาสุรา (11 ครั้ง)
3 ทางแยก 176 8.95 27 206 รถจักรยานยนต์ (116 คัน),รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ (85 คัน),รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ (65 คัน) ขับรถเร็วเกินกำหนด (63 ครั้ง),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (44 ครั้ง),เมาสุรา (30 ครั้ง)
4 อื่นๆ 361 18.35 76 376 รถจักรยานยนต์ (262 คัน),รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ (101 คัน),รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ (80 คัน) ขับรถเร็วเกินกำหนด (134 ครั้ง),เมาสุรา (111 ครั้ง),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (58 ครั้ง)
รวมทั้งหมด 1,967 100.00 301 2,132

ตารางสรุปอุบัติเหตุ จำแนกตามช่วงเวลา
ลำดับที่ ช่วงเวลา อุบัติเหตุ (ครั้ง) ร้อยละ (%) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน)
1 00.01-04.00 น. 263 13.37 58 272
2 04.01-08.00 น. 232 11.79 50 262
3 08.01-12.00 น. 346 17.59 41 367
4 12.01-16.00 น. 362 18.40 45 410
5 16.01-20.00 น. 486 24.71 56 546
6 20.01-24.00 น. 278 14.13 51 275
รวมทั้งหมด 1,967 100.00 301 2,132

ลำดับที่ วันที่ ทางรถไฟ จุดตัดรถไฟ รถ ขสมก.
อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน) อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน) อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน)
1 30 ธ.ค. 2561 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 28 ธ.ค. 2561 2 0 2 0 0 0 0 0 0
3 27 ธ.ค. 2561 1 0 1 0 0 0 0 0 0
4 01 ม.ค. 2562 1 1 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 7 1 3 0 0 0 0 0 0

รถโดยสารประจำทาง ขสมก. ที่เกิดอุบัติเหตุ
ลำดับที่ วันที่ เวลา บริเวณที่เกิด สายรถ ประเภทรถ ทะเบียน จังหวัด เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
สาเหตุ
ไม่พบการเกิดอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุบนโครงข่ายรถไฟ
ลำดับที่ วันที่ เวลา บริเวณที่เกิดเหตุ ขบวนรถ เส้นทาง กม. จังหวัด ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ ลักษณะทาง เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
1 27 ธ.ค. 2561 18:10 ช่วงสถานีรถไฟดอนเมือง ถึงสถานีรถไฟรังสิต 341 (กรุงเทพ ถึง ชุมทางแก่งคอย) ขึ้น 28 ปทุมธานี ขว้างปาขบวนรถ ทางตรง 0 1
2 28 ธ.ค. 2561 05:15 ช่วงสถานีรถไฟห้วยราช ถึงสถานีรถไฟกระสัง 67 (กรุงเทพ ถึง อุบลราชธานี) ขึ้น 398 บุรีรัมย์ ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ ทางตรง 0 1
3 28 ธ.ค. 2561 16:30 ช่วงสถานีรถไฟหนองโพ ถึงสถานีรถไฟหัวหวาย 102 (เชียงใหม่ ถึง กรุงเทพ) ล่อง 204 นครสวรรค์ ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ ทางตรง 0 1
4 30 ธ.ค. 2561 07:55 ช่วงสถานีรถไฟเมืองที ถึงสถานีรถไฟบุฤาษี 977 (กรุงเทพ ถึง อุบลราชธานี) ขื้น 435 สุรินทร์ ชนสัตว์ ทางตรง 0 0
5 30 ธ.ค. 2561 16:10 ช่วงสถานีรถไฟบ้านไผ่ ถึงสถานีรถไฟบ้านแฮด 75 (กรุงเทพ ถึง หนองคาย) ขึ้น 420 ขอนแก่น ชนสัตว์ อื่น ๆ ไม่ทราบชัด 0 0
6 30 ธ.ค. 2561 16:35 ช่วงสถานีรถไฟบุฤาษี ถึงสถานีรถไฟสุรินทร์ 22 (อุบลราชธานี ถึง กรุงเทพ) ล่อง 421 สุรินทร์ ขว้างปาขบวนรถ อื่น ๆ ไม่ทราบชัด 0 0
7 1 ม.ค. 2562 06:30 ช่วงสถานีรถไฟบ้านไผ่ ถึงสถานีรถไฟบ้านหัน 78 (หนองคาย ถึง กรุงเทพ) ล่อง 407 ขอนแก่น ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ ทางตรง 1 0

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 54,441  คน  ปีที่เริ่มนับ 2559