อุบัติเหตุ
อุบัติเหตุ


วันนี้
สะสม
เสียชีวิต
เสียชีวิต


วันนี้
สะสม
บาดเจ็บ
บาดเจ็บ


วันนี้
สะสม
เลือกรายงาน
 แผนที่แสดงอุบัติเหตุ  
วันที่ 11 เม.ย. 2561   ถึง 17 เม.ย. 2561  
ค้นหา
เลือกวัน

อุบัติเหตุบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม รวมสะสม
ลำดับที่ วันที่ อุบัติเหตุ (ครั้ง) เพิ่ม/ลด เสียชีวิต (คน) เพิ่ม/ลด บาดเจ็บ (คน) เพิ่ม/ลด อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
อุบัติเหตุที่มี
ผู้เสียชีวิต
(ครั้ง)
เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
ปี 61 ปี 60 +/- (%) ปี 61 ปี 60 +/- (%) ปี 61 ปี 60 +/- (%)
1 11 เม.ย. 2561 227 181 25.41 33 28 17.86 228 175 30.29 227 31 33 228
2 12 เม.ย. 2561 288 280 2.86 48 36 33.33 333 336 -0.89 515 74 81 561
3 13 เม.ย. 2561 342 314 8.92 63 52 21.15 410 332 23.49 857 132 144 971
4 14 เม.ย. 2561 260 241 7.88 36 29 24.14 320 294 8.84 1,117 165 180 1,291
5 15 เม.ย. 2561 262 258 1.55 49 39 25.64 341 308 10.71 1,379 205 229 1,632
6 16 เม.ย. 2561 240 189 26.98 34 29 17.24 302 241 25.31 1,619 234 263 1,934
7 17 เม.ย. 2561 174 168 3.57 18 25 -28.00 196 186 5.38 1,793 251 281 2,130
รวมทั้งหมด 1,793 1,631 9.93 281 238 18.07 2,130 1,872 13.78

อุบัติเหตุแยกตามโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม
ลำดับที่ วันที่ ทางหลวง ทางหลวงชนบท ทางพิเศษ
อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน) อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน) อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน)
1 11 เม.ย. 2561 193 28 204 34 5 24 0 0 0
2 12 เม.ย. 2561 254 40 297 34 8 36 0 0 0
3 13 เม.ย. 2561 269 52 328 73 11 82 0 0 0
4 14 เม.ย. 2561 201 30 255 57 6 65 2 0 0
5 15 เม.ย. 2561 221 43 292 40 6 49 1 0 0
6 16 เม.ย. 2561 205 28 264 35 6 38 0 0 0
7 17 เม.ย. 2561 153 14 173 19 4 22 2 0 1
รวมทั้งหมด 1,496 235 1,813 292 46 316 5 0 1

มูลเหตุสันนิษฐาน
ลำดับที่ รายการ อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
ร้อยละ
(%)
เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
1 ขับรถเร็วเกินกำหนด 897 50.03 130 992
2 คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด 370 20.64 64 437
3 เมาสุรา 202 11.27 50 196
4 อื่นๆ 324 18.07 37 505
รวมทั้งหมด 1,793 100.00 281 2,130
ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ
ลำดับที่ รายการ อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
ร้อยละ
(%)
เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
1 พลิกคว่ำ 544 30.34 63 663
2 ชนกัน/เฉี่ยวชน 496 27.66 93 673
3 ชนท้าย 330 18.40 60 384
4 อื่นๆ 423 23.59 65 410
รวมทั้งหมด 1,793 100.00 281 2,130

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ
ลำดับที่ รายการ จำนวน
(คัน)
ร้อยละ
(%)
สาเหตุ 3 อันดับสูงสุด
1 รถจักรยานยนต์ 1,011 36.49 ขับรถเร็วเกินกำหนด (361 ครั้ง),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (281 ครั้ง),เมาสุรา (152 ครั้ง)
2 รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 783 28.26 ขับรถเร็วเกินกำหนด (390 ครั้ง),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (114 ครั้ง),หลับใน (57 ครั้ง)
3 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ 676 24.40 ขับรถเร็วเกินกำหนด (331 ครั้ง),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (125 ครั้ง),หลับใน (37 ครั้ง)
4 อื่นๆ 301 10.86 ขับรถเร็วเกินกำหนด (852 ครั้ง),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (350 ครั้ง),เมาสุรา (184 ครั้ง)
รวมทั้งหมด 2,771 100.00

บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ
ลำดับที่ รายการ อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
ร้อยละ
(%)
เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
ยานพาหนะ 3 อันดับสูงสุด สาเหตุ 3 อันดับสูงสุด
1 ทางตรง 1,122 62.58 183 1,310 รถจักรยานยนต์ (570 คัน),รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ (559 คัน),รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ (483 คัน) ขับรถเร็วเกินกำหนด (657 ครั้ง),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (193 ครั้ง),หลับใน (91 ครั้ง)
2 ทางโค้ง 196 10.93 19 237 รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ (94 คัน),รถจักรยานยนต์ (79 คัน),รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ (59 คัน) ขับรถเร็วเกินกำหนด (140 ครั้ง),หลับใน (18 ครั้ง),เมาสุรา (16 ครั้ง)
3 ทางแยก 169 9.43 26 240 รถจักรยานยนต์ (117 คัน),รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ (74 คัน),รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ (74 คัน) ขับรถเร็วเกินกำหนด (58 ครั้ง),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (55 ครั้ง),เมาสุรา (19 ครั้ง)
4 อื่นๆ 306 17.07 53 343 รถจักรยานยนต์ (245 คัน),รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ (60 คัน),รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ (56 คัน) คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (109 ครั้ง),เมาสุรา (81 ครั้ง),ขับรถเร็วเกินกำหนด (42 ครั้ง)
รวมทั้งหมด 1,793 100.00 281 2,130

ตารางสรุปอุบัติเหตุ จำแนกตามช่วงเวลา
ลำดับที่ ช่วงเวลา อุบัติเหตุ (ครั้ง) ร้อยละ (%) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน)
1 00.01-04.00 น. 169 9.43 42 192
2 04.01-08.00 น. 207 11.54 33 225
3 08.01-12.00 น. 332 18.52 31 412
4 12.01-16.00 น. 405 22.59 56 547
5 16.01-20.00 น. 435 24.26 71 508
6 20.01-24.00 น. 245 13.66 48 246
รวมทั้งหมด 1,793 100.00 281 2,130

รถโดยสารประจำทาง ขสมก. ที่เกิดอุบัติเหตุ
ลำดับที่ วันที่ เวลา บริเวณที่เกิด สายรถ ประเภทรถ ทะเบียน จังหวัด เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
สาเหตุ
1 12 เม.ย. 2561 10:07 ถนนพระราม 4 (แยกอังรีดูนังต์-แยกศาลาแดง) 46 รถร่วมบริการ-รถโดยสารธรรมดา 10-9738 กรุงเทพมหานคร 0 3 ขับรถเร็ว
2 12 เม.ย. 2561 15:45 บางกรวย-ไทรน้อย(บางกรวย-เคหะบางบัวทอง) 516 รถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ-รถโดยสารปรับอากาศ 12-2826 นนทบุรี 1 0 คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด

อุบัติเหตุบนโครงข่ายรถไฟ
ลำดับที่ วันที่ เวลา บริเวณที่เกิดเหตุ ขบวนรถ เส้นทาง กม. จังหวัด ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ ลักษณะทาง เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
1 11 เม.ย. 2561 07:15 ช่วงสถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชัน ถึงสถานีรถไฟธนบุรี 352 (ราชบุรี ถึง ธนบุรี) ล่อง 2 กรุงเทพมหานคร ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ ทางตรง 0 1
2 12 เม.ย. 2561 05:50 ช่วงสถานีรถไฟบางปะอิน ถึงสถานีรถไฟบางปะอิน 0 (- ถึง -) 57 พระนครศรีอยุธยา ชนยานพาหนะอื่นๆ ทางลักผ่าน 1 0
3 12 เม.ย. 2561 22:50 ช่วงสถานีรถไฟท่าเรือ ถึงสถานีรถไฟท่าเรือ 107 (กรุงเทพ ถึง เด่นชัย) ขึ้น 102 พระนครศรีอยุธยา ผู้โดยสารเมาสุราอาละวาดทุบกระจกหน้าต่าง รถ บสส 40 แตก 1 บาน ทางตรง 0 0
4 13 เม.ย. 2561 08:00 ช่วงสถานีรถไฟเขาหัวควาย ถึงสถานีรถไฟเขาพลู 171 (กรุงเทพ ถึง สุไหงโก-ลก) ขึ้น 651 สุราษฎร์ธานี ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ ทางตรง 0 1
5 14 เม.ย. 2561 19:28 ช่วงสถานีรถไฟเชียงรากน้อย ถึงสถานีรถไฟเชียงราก 210 (บ้านตาคลี ถึง กรุงเทพ) ล่อง 39 ปทุมธานี ชนคนเดินเท้า ทางตรง 1 0
6 14 เม.ย. 2561 20:09 ช่วงสถานีรถไฟกันทรารมย์ ถึงสถานีรถไฟห้วยขะยุง 427 (นครราชสีมา ถึง อุบลราชธานี) ขึ้น 543 ศรีสะเกษ ชนยานพาหนะอื่นๆ มีเครื่องกั้น 1 0
7 15 เม.ย. 2561 00:15 ช่วงสถานีรถไฟลพบุรี ถึงสถานีรถไฟลพบุรี 629 (มาบตาพุต ถึง บึงพระ) ขึ้น 133 ลพบุรี ชนคนเดินเท้า ทางตรง 0 1
8 17 เม.ย. 2561 03:45 ช่วงสถานีรถไฟบ่อนอก ถึงสถานีรถไฟกุยบุรี 42 (ยะลา ถึง กรุงเทพ) ล่อง 274 ประจวบคีรีขันธ์ ชนแผ่นเหล็ก ทางตรง 0 0
9 17 เม.ย. 2561 04:42 ช่วงสถานีรถไฟท่าฉาง ถึงสถานีรถไฟคลองไทร 169 (กรุงเทพ ถึง ยะลา) ขึ้น 616 สุราษฎร์ธานี ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ ทางตรง 0 1
10 17 เม.ย. 2561 17:00 ช่วงสถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชี ถึงสถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชี 136 (อุบลราชธานี ถึง กรุงเทพ) ล่อง 90 พระนครศรีอยุธยา ผู้โดยสารเสียชีวิตเองบนขบวนรถไฟ ทางตรง 1 0

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 43,280 คน เริ่มนับจากวันที่ 11 เม.ย. 2561