อุบัติเหตุ
อุบัติเหตุ


วันนี้
สะสม
เสียชีวิต
เสียชีวิต


วันนี้
สะสม
บาดเจ็บ
บาดเจ็บ


วันนี้
สะสม
เลือกรายงาน
 แผนที่แสดงอุบัติเหตุ  
วันที่ 11 เม.ย. 2561   ถึง 17 เม.ย. 2561  
ค้นหา
เลือกวัน

อุบัติเหตุบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม รวมสะสม
ลำดับที่ วันที่ อุบัติเหตุ (ครั้ง) เพิ่ม/ลด เสียชีวิต (คน) เพิ่ม/ลด บาดเจ็บ (คน) เพิ่ม/ลด อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
อุบัติเหตุที่มี
ผู้เสียชีวิต
(ครั้ง)
เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
ปี 61 ปี 60 +/- (%) ปี 61 ปี 60 +/- (%) ปี 61 ปี 60 +/- (%)
1 11 เม.ย. 2561 227 181 25.41 33 28 17.86 228 175 30.29 227 31 33 228
2 12 เม.ย. 2561 289 280 3.21 47 36 30.56 335 336 -0.30 516 74 80 563
3 13 เม.ย. 2561 342 313 9.27 63 52 21.15 410 331 23.87 858 132 143 973
4 14 เม.ย. 2561 261 241 8.30 37 29 27.59 321 294 9.18 1,119 166 180 1,294
5 15 เม.ย. 2561 266 258 3.10 49 39 25.64 345 308 12.01 1,385 206 229 1,639
6 16 เม.ย. 2561 241 189 27.51 34 29 17.24 303 241 25.73 1,626 235 263 1,942
7 17 เม.ย. 2561 177 168 5.36 18 25 -28.00 195 186 4.84 1,803 252 281 2,137
รวมทั้งหมด 1,803 1,630 10.61 281 238 18.07 2,137 1,871 14.22

อุบัติเหตุแยกตามโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม
ลำดับที่ วันที่ ทางหลวง ทางหลวงชนบท ทางพิเศษ
อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน) อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน) อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน)
1 11 เม.ย. 2561 193 28 204 34 5 24 0 0 0
2 12 เม.ย. 2561 254 38 299 35 9 36 0 0 0
3 13 เม.ย. 2561 268 52 327 74 11 83 0 0 0
4 14 เม.ย. 2561 201 30 255 58 7 66 2 0 0
5 15 เม.ย. 2561 222 43 292 43 6 53 1 0 0
6 16 เม.ย. 2561 206 28 265 35 6 38 0 0 0
7 17 เม.ย. 2561 156 14 172 19 4 22 2 0 1
รวมทั้งหมด 1,500 233 1,814 298 48 322 5 0 1

มูลเหตุสันนิษฐาน
ลำดับที่ รายการ อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
ร้อยละ
(%)
เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
1 ขับรถเร็วเกินกำหนด 900 49.92 127 992
2 คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด 367 20.35 64 433
3 เมาสุรา 206 11.43 51 200
4 อื่นๆ 330 18.30 39 512
รวมทั้งหมด 1,803 100.00 281 2,137
ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ
ลำดับที่ รายการ อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
ร้อยละ
(%)
เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
1 พลิกคว่ำ 580 32.17 66 692
2 ชนกัน/เฉี่ยวชน 506 28.06 89 682
3 ชนท้าย 326 18.08 61 377
4 อื่นๆ 391 21.69 65 386
รวมทั้งหมด 1,803 100.00 281 2,137

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ
ลำดับที่ รายการ จำนวน
(คัน)
ร้อยละ
(%)
สาเหตุ 3 อันดับสูงสุด
1 รถจักรยานยนต์ 1,012 36.38 ขับรถเร็วเกินกำหนด (361 ครั้ง),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (278 ครั้ง),เมาสุรา (153 ครั้ง)
2 รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 795 28.58 ขับรถเร็วเกินกำหนด (400 ครั้ง),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (113 ครั้ง),หลับใน (56 ครั้ง)
3 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ 677 24.34 ขับรถเร็วเกินกำหนด (329 ครั้ง),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (125 ครั้ง),หลับใน (37 ครั้ง)
4 อื่นๆ 298 10.71 ขับรถเร็วเกินกำหนด (859 ครั้ง),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (347 ครั้ง),เมาสุรา (187 ครั้ง)
รวมทั้งหมด 2,782 100.00

บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ
ลำดับที่ รายการ อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
ร้อยละ
(%)
เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
ยานพาหนะ 3 อันดับสูงสุด สาเหตุ 3 อันดับสูงสุด
1 ทางตรง 1,110 61.56 179 1,296 รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ (559 คัน),รถจักรยานยนต์ (556 คัน),รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ (477 คัน) ขับรถเร็วเกินกำหนด (655 ครั้ง),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (182 ครั้ง),หลับใน (90 ครั้ง)
2 ทางโค้ง 195 10.82 19 239 รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ (94 คัน),รถจักรยานยนต์ (78 คัน),รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ (60 คัน) ขับรถเร็วเกินกำหนด (139 ครั้ง),หลับใน (18 ครั้ง),เมาสุรา (15 ครั้ง)
3 ทางแยก 176 9.76 28 244 รถจักรยานยนต์ (120 คัน),รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ (81 คัน),รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ (74 คัน) ขับรถเร็วเกินกำหนด (62 ครั้ง),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (57 ครั้ง),เมาสุรา (20 ครั้ง)
4 อื่นๆ 322 17.86 55 358 รถจักรยานยนต์ (258 คัน),รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ (66 คัน),รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ (61 คัน) คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (115 ครั้ง),เมาสุรา (86 ครั้ง),ขับรถเร็วเกินกำหนด (44 ครั้ง)
รวมทั้งหมด 1,803 100.00 281 2,137

ตารางสรุปอุบัติเหตุ จำแนกตามช่วงเวลา
ลำดับที่ ช่วงเวลา อุบัติเหตุ (ครั้ง) ร้อยละ (%) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน)
1 00.01-04.00 น. 170 9.43 40 191
2 04.01-08.00 น. 207 11.48 33 229
3 08.01-12.00 น. 333 18.47 31 412
4 12.01-16.00 น. 409 22.68 56 549
5 16.01-20.00 น. 439 24.35 73 511
6 20.01-24.00 น. 245 13.59 48 245
รวมทั้งหมด 1,803 100.00 281 2,137

รถโดยสารประจำทาง ขสมก. ที่เกิดอุบัติเหตุ
ลำดับที่ วันที่ เวลา บริเวณที่เกิด สายรถ ประเภทรถ ทะเบียน จังหวัด เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
สาเหตุ
1 12 เม.ย. 2561 10:07 ถนนพระราม 4 (แยกอังรีดูนังต์-แยกศาลาแดง) 46 รถร่วมบริการ-รถโดยสารธรรมดา 10-9738 กรุงเทพมหานคร 0 3 ขับรถเร็ว
2 12 เม.ย. 2561 15:45 บางกรวย-ไทรน้อย(บางกรวย-เคหะบางบัวทอง) 516 รถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ-รถโดยสารปรับอากาศ 12-2826 นนทบุรี 1 0 คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด

อุบัติเหตุบนโครงข่ายรถไฟ
ลำดับที่ วันที่ เวลา บริเวณที่เกิดเหตุ ขบวนรถ เส้นทาง กม. จังหวัด ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ ลักษณะทาง เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
1 11 เม.ย. 2561 07:15 ช่วงสถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชัน ถึงสถานีรถไฟธนบุรี 352 (ราชบุรี ถึง ธนบุรี) ล่อง 2 กรุงเทพมหานคร ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ ทางตรง 0 1
2 12 เม.ย. 2561 05:50 ช่วงสถานีรถไฟบางปะอิน ถึงสถานีรถไฟบางปะอิน 0 (- ถึง -) 57 พระนครศรีอยุธยา ชนยานพาหนะอื่นๆ ทางลักผ่าน 1 0
3 12 เม.ย. 2561 22:50 ช่วงสถานีรถไฟท่าเรือ ถึงสถานีรถไฟท่าเรือ 107 (กรุงเทพ ถึง เด่นชัย) ขึ้น 102 พระนครศรีอยุธยา ผู้โดยสารเมาสุราอาละวาดทุบกระจกหน้าต่าง รถ บสส 40 แตก 1 บาน ทางตรง 0 0
4 13 เม.ย. 2561 08:00 ช่วงสถานีรถไฟเขาหัวควาย ถึงสถานีรถไฟเขาพลู 171 (กรุงเทพ ถึง สุไหงโก-ลก) ขึ้น 651 สุราษฎร์ธานี ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ ทางตรง 0 1
5 14 เม.ย. 2561 19:28 ช่วงสถานีรถไฟเชียงรากน้อย ถึงสถานีรถไฟเชียงราก 210 (บ้านตาคลี ถึง กรุงเทพ) ล่อง 39 ปทุมธานี ชนคนเดินเท้า ทางตรง 1 0
6 14 เม.ย. 2561 20:09 ช่วงสถานีรถไฟกันทรารมย์ ถึงสถานีรถไฟห้วยขะยุง 427 (นครราชสีมา ถึง อุบลราชธานี) ขึ้น 543 ศรีสะเกษ ชนยานพาหนะอื่นๆ มีเครื่องกั้น 1 0
7 15 เม.ย. 2561 00:15 ช่วงสถานีรถไฟลพบุรี ถึงสถานีรถไฟลพบุรี 629 (มาบตาพุต ถึง บึงพระ) ขึ้น 133 ลพบุรี ชนคนเดินเท้า ทางตรง 0 1
8 17 เม.ย. 2561 03:45 ช่วงสถานีรถไฟบ่อนอก ถึงสถานีรถไฟกุยบุรี 42 (ยะลา ถึง กรุงเทพ) ล่อง 274 ประจวบคีรีขันธ์ ชนแผ่นเหล็ก ทางตรง 0 0
9 17 เม.ย. 2561 04:42 ช่วงสถานีรถไฟท่าฉาง ถึงสถานีรถไฟคลองไทร 169 (กรุงเทพ ถึง ยะลา) ขึ้น 616 สุราษฎร์ธานี ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ ทางตรง 0 1
10 17 เม.ย. 2561 17:00 ช่วงสถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชี ถึงสถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชี 136 (อุบลราชธานี ถึง กรุงเทพ) ล่อง 90 พระนครศรีอยุธยา ผู้โดยสารเสียชีวิตเองบนขบวนรถไฟ ทางตรง 1 0

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 49,701 คน เริ่มนับจากวันที่ 11 เม.ย. 2561